ALGEMENE VOORWAARDEN

AAANMELDING

Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2024 tot en met 31 juli 2025. Instrumentale- en zanglessen hebben een duur van 38 lesweken, er wordt geen les gegeven tijdens de schoolvakanties. Een gezamenlijke repetitie of een concert is ook een lesmoment. Aanmelding voor instrumentale- en zanglessen blijven voor de volgende cursusjaren geldig. Voor cursussen geldt een aanmelding voor de duur van de cursus, tussentijds annuleren in niet mogelijk. Startdata staan vermeldt op de cursuspagina van de website. Groepslessen gaan alleen van start bij voldoende inschrijvingen.

PLAATSING
De bevestiging van inschrijving is nog geen garantie van plaatsing; plaatsing gaat in volgorde van binnenkomst. Als deelname niet mogelijk is, wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Ongeveer een week voor aanvang van lessen, cursussen of projecten ontvangen de geplaatste deelnemers bericht over aanvangsdatum en lestijd.

BEËINDIGING VAN DE INSTRUMENTALE– EN ZANGLESSEN

Uw inschrijving voor instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juli door een mail te sturen naar info@toonbeeld.tv. Wie voor deze datum opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer.

BETALING
Door het invullen en verzenden van het online inschrijfformulier verplicht u zich tot het betalen van het cursusgeld. Na de start van de cursus ontvangt u de factuur via de mail. Let op, deze kan in de spambox terecht komen. Een proefles is kosteloos.
Indien u kiest voor betaling via factuur, betaalt u het lesgeld in één keer binnen 14 dagen. Door de machtiging op het aanmeldingsformulier in te vullen is het mogelijk de lesgeldbetaling te spreiden in een aantal termijnen. Het aantal termijnen is afhankelijk van de duur van de cursus. Korte cursussen en workshops dienen in één keer betaald te worden. 
Voor cursisten jonger dan 18 jaar is diegene die de ouderlijke macht uitoefent of die onderhoudsplicht heeft, de betalingsplichtige. Cursisten van 18 jaar en ouder zijn doorgaans zelf betalingsplichtig. Let op, ouders/verzorgers van cursisten van 18 tot 21 jaar blijven financieel aansprakelijk.
Bij niet tijdig betalen zullen de volgende administratiekosten in rekening worden gebracht: eerste aanmaning € 5,00, tweede aanmaning € 10,00 en derde aanmaning € 17,50.

RESTITUTIE
Wanneer door ziekte of buitengewoon verlof van een docent meer dan drie instrumentale- of zanglessen worden gemist, kunt u voor de daaropvolgende gemiste lessen restitutie aanvragen. U dient hiervoor contact op te nemen met de administratie van Toonbeeld. Bij langdurige ziekte van een docent wordt indien mogelijk gezorgd voor vervanging.
Lessen theater of beeldende kunst die door ziekte of afwezigheid van de docent niet door kunnen gaan, worden gegeven door een invallend docent, op een later moment ingehaald en indien dat niet mogelijk is, gerestitueerd.
Digitaal gegeven lessen (zoals gegeven tijdens de beperkende COVID maatregelen), worden gezien en
gerekend als volwaardige vervanging van de fysieke lessen. Een ensemble repetitie of concert telt ook mee als les.

Restitutie van het lesgeld kan plaatsvinden in de volgende situaties:
1. 
Bij langdurige ziekte kan er gekozen worden om de inschrijving direct stop te zetten. Na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige kan er gedeeltelijk restitutie worden verleend. 
2. 
Bij verhuizing buiten de regio kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. De inschrijving wordt per direct stopgezet.
3. Wanneer om andere redenen dan langdurige ziekte of verhuizing buiten de regio de lessen worden opgezegd, kan na een schriftelijk verzoek van de betalingsplichtige gedeeltelijk restitutie worden verleend. We hanteren dan een opzegtermijn van 1 maand. 

AANSPRAKELIJKHEID
Toonbeeld streeft ernaar een veilige omgeving te zijn voor haar medewerkers, huurders, bezoekers, ouders, verzorgers en cursisten. Schade valt echter niet altijd te voorkomen. Toonbeeld is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane (im)materiële schade als gevolg van het volgen van lessen, cursussen of verblijven binnen Toonbeeld. Het voorkomen van (im)materiële schade valt onder de eigen verantwoordelijkheid van degene die lessen volgt of verblijft binnen Toonbeeld Castricum.

KLACHTENREGELING
Toonbeeld staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten en medewerkers. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Toonbeeld lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. In zo’n klimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of pesten. Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan kunt u zich wenden tot de directie. Mocht dit niet baten of wenselijk zijn, kunt u contact opnemen met een extern vertrouwenspersoon. Deze dienst is, samen met alle centra voor de kunsten die aangesloten zijn bij Cultuurconnectie, belegd bij Mores, een onafhankelijk meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de Nederlandse culturele en creatieve sector. Zie mores.online. In de CAO Kunsteducatie is een uitgebreide klachtenprocedure opgenomen.

VAKANTIEDATA SCHOOLJAAR 2024-2025

Zomer

20 juli t/m 1 september 2024

Herfst

28 oktober t/m 3 november 2024

Kerst

23 december 2024 t/m 5 januari 2025

Voorjaar

17 februari t/m 23 februari 2025

Pasen

21 april 2025

Mei

26 april t/m 9 mei 2025

Hemelvaart

29 mei 2025

Pinksteren

9 juni 2025

Zomer

15 juli t/m 24 augustus 2025