ALGEMENE VOORWAARDEN
Het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De aanvangsdata van de lessen beeldend vormen staan bij de cursus vermeld. Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen en ondertekenen van een aanmeldingskaart. Bij minderjarigen dient er door de ouder/verzorger te worden ondertekend. De cursussen starten alleen bij voldoende deelname. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een nota. U verbindt zich voor de gehele cursusperiode. Tussentijds annuleren is niet mogelijk. Leerlingen/cursisten/ouders krijgen zo spoedig mogelijk na de inschrijving bericht over lestijd en verdere informatie. Plaatsing geschiedt op basis van de aanmeldingsvolgorde. Bij voldoende aanmeldingen kan er mogelijk een tweede cursus worden gestart.

Bij het instrumentaal onderwijs ontvangen de leerlingen de eerste drie lesjaren groepsles. Vanaf het 4e lesjaar wordt er individueel onderwijs gegeven. Indien er teveel aanmeldingen zijn voor een bepaald instrument kan uw zoon/dochter op een wachtlijst worden geplaatst. Om u of uw kind optimaal te kunnen begeleiden stellen de docenten het op prijs om op de hoogte te zijn van eventuele handicaps. Tijdens de Open Dag of op een ander moment vóór aanvang van de lessen zal de docent graag tijd voor u maken om e.e.a. te bespreken.

MUZIEK
Iedere inwoner van de gemeente Castricum kan bij Toonbeeld een muziekinstrument leren bespelen.
Wanneer een leerling door ziekte of buitengewoon verlof van een docent meer dan 2 lessen mist, kunt u voor de daarop volgende gemiste lessen restitutie aanvragen. U dient hiervoor voor het einde van het seizoen een restitutieformulier in te vullen bij de administratie van Toonbeeld.
Bij langdurige ziekte van een docent wordt zo mogelijk gezorgd voor vervanging.

SAMENSPELWEKEN
Onderdeel van het lesjaar zijn de samenspelweken. Twee weken in het jaar vervallen de reguliere lessen en kunnen leerlingen zich inschrijven voor ensembles die dan plaatsvinden. De samenspelweken worden afgesloten met een presentatie.

BEELDEND
Bij de beeldende vorming worden gemiste lessen door ziekte of afwezigheid van de docent vervangen, later ingehaald, of gerestitueerd.

TIJDIG BETALEN
Bij niet tijdig betalen zullen de volgende administratiekosten in rekening worden gebracht:
Eerste aanmaning € 5,00, 2e aanmaning € 10,00 en derde aanmaning € 17,50.

BETALING IN TERMIJNEN
De rekening voor lessen en cursussen die in september starten dient in één keer te worden betaald. Wanneer er een incassomachtiging is afgegeven wordt het bedrag in tien gelijke maandelijkse termijnen geïnd en bij korte cursussen in vier termijnen.

KORTING VOOR KINDEREN
Voor Beeldende- én Muzikale Vorming geldt de volgende kortingsregeling:
Het tweede kind uit hetzelfde gezin ontvangt 5% korting
Het derde kind uit hetzelfde gezin ontvangt 10% korting
Deze korting wordt berekend over de goedkoopste cursus/les.

KLACHTENREGELING
Toonbeeld staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten en medewerkers. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Toonbeeld lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of pesten. Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan kunt u contact opnemen met het Centrale Meldpunt vertrouwenspersoon: 0800 0204204 dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Een flyer met alle relevante informatie is verkrijgbaar bij de administratie van Toonbeeld.

 
 
Vakantiedata schooljaar 2021 – 2022
Zomerdi 6 juli t/m 22 augustus 2021
Herfstma 18 oktober t/m 24 oktober 2021
Kerstza 25 december t/m 9 januari 2022
Voorjaarma 21 februari t/m 27 februari 2022
Pasenvr 15 april t/m 18 april 2022
Meima 25 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartdo 26 mei 2022
Pinksterenma 6 juni t/m 8 juni 2022
Zomerdi 19 juli t/m 28 augustus 2022
  
  
 
 
 
Vakantiedata schooljaar 2022 – 2023
Zomerdi 19 juli t/m 28 augustus 2022
Herfstma 17 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstza 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarma 20 februari  t/m 26 februari 2023
Pasenvr 7 april t/m 10 april 2023
Meima 24 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart18 mei 2023
Pinksterenzo 28 t/m 31 mei 2023
Zomerdi 18 juli t/m 3 september 2023