AANMELDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN

INSCHRIJVING EN START VAN DE LESSEN
Het cursusjaar loopt van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2024. De aanvangsdata van de lessen Beeldend staan bij de cursus vermeld. Inschrijving geschiedt d.m.v. het invullen en ondertekenen van een aanmeldingskaart. Bij minderjarigen dient er door een ouder/verzorger te worden ondertekend. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging. De nota ontvangt u na start van de lessen. De cursussen starten alleen bij voldoende deelnemers.

BEËINDIGING VAN DE INSTRUMENTALE– EN ZANGLESSEN

Uw inschrijving voor instrumentaal- en zangonderwijs wordt zonder tegenbericht jaarlijks stilzwijgend verlengd. Uitschrijving dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 juli door een mail te sturen naar info@toonbeeld.tv. Wie voor deze datum opzegt, is per 1 augustus geen cursist meer. Voor de overige cursussen geldt de aanmelding voor één cursusjaar. Tussentijds annuleren is niet mogelijk.

Leerlingen/cursisten/ouders krijgen zo spoedig mogelijk na de inschrijving bericht over lestijd en verdere details. Plaatsing geschiedt op basis van de aanmeldingsvolgorde. Bij voldoende aanmeldingen kan er mogelijk een tweede cursus worden gestart.
Bij het instrumentaal onderwijs ontvangen de leerlingen de eerste drie lesjaren in principe groepsles. Vanaf het vierde lesjaar wordt er individueel onderwijs gegeven. Om u of uw kind optimaal te kunnen begeleiden stellen de docenten het op prijs om op de hoogte te worden gesteld van eventuele handicaps. Vóór aanvang van de lessen, zal de docent graag tijd voor u maken om e.e.a. te bespreken.

TIJDIG BETALEN
Bij niet tijdig betalen zullen de volgende administratiekosten in rekening worden gebracht:
eerste aanmaning € 5,00, tweede aanmaning € 10,00 en derde aanmaning € 17,50.

KORTING VOOR KINDEREN
Als er meerdere kinderen uit één gezin les krijgen, is er voor het tweede (derde/vierde/….) kind 5% korting. De korting is voor cursisten tot 21 jaar en wordt gegeven over de goedkoopste cursus. De korting geldt alleen voor onze jaarcursussen. 

RESTITUTIE
Wanneer door ziekte of buitengewoon verlof van een docent meer dan twee muzieklessen worden gemist, kunt u voor de daarop volgende gemiste lessen restitutie aanvragen. U dient hiervoor contact op te nemen met de administratie van Toonbeeld Geesterhage. Bij langdurige ziekte van een docent wordt indien mogelijk gezorgd voor vervanging.
Door ziekte of afwezigheid van de docent gemiste beeldende lessen worden vervangen, op een later moment ingehaald of gerestitueerd.
Digitaal gegeven lessen (zoals gegeven tijdens de beperkende COVID maatregelen), worden gezien en
gerekend als volwaardige vervanging van de fysieke lessen.

BETALING IN TERMIJNEN
De rekening voor lessen en cursussen die in september starten dient in één keer te worden betaald. In geval
er een incassomachtiging is afgegeven wordt het bedrag in tien gelijke maandelijkse termijnen geïnd. Bij korte cursussen gebeurt dat in vier termijnen.

KLACHTENREGELING
Toonbeeld staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten en medewerkers. Voor cursisten en deelnemers moet het prettig zijn om bij Toonbeeld lessen te volgen en deel te nemen aan de activiteiten. In zo’n klimaat passen geen ontoelaatbare gedragingen zoals seksuele intimidatie, racisme, discriminatie, agressie of pesten. Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan kunt u contact opnemen met de Centrale Meldpunt vertrouwenspersoon: 0800 0204204. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Informatie is verkrijgbaar bij de administratie van Toonbeeld Geesterhage.

 
Vakantiedata schooljaar 2023 – 2024
Herfstma 23 oktober t/m zo 29 oktober 2023
Kerstza 23 december t/m zo 7 januari 2024
Voorjaarma 19 februari t/m zo 25 februari 2024
Pasendo 28 maart t/m ma 1 april 2024
Meiza 27 april t/m vr 10 mei 2024
Pinksterenzo 19 mei t/m ma 20 mei 2024
Zomerza 20 juli t/m zo 1 september 2024